مديريت حمل و نقل

مديريت حمل و نقل

تماس بگیرید

براي دريافت اطلاعات بيشتر لطفا با ايميل زير مكاتبه فرماييد :
sale@databasetask.com

توضیحات

سيستم جامع مديريت حمل و نقل بين المللي ) فورواردر ( ، برنامه جامعي است براي پوشش
دادن كليه مراحل و فرآيند حمل و نقل در شركتهاي حمل و نقل فورواردي كه در زمينه هاي
حملهاي دريايي، زميني و هوايي فعال مي باشند
. اين نرم افزار كليه فرآيند هاي مربوطه از
جمله تخليه و بارگيري، تغيير وضعيت حمل، ترخيص ، بارنامه، راهنامه و ساير اسناد را در بر
داشته و امكان
Tracingمحموله در هر شرايط و مرحله را در اختيار قرار مي دهد.
امكانات و قابليت هاي نرم افزار:
.١قابليت ثبت اسامي شركتها به همراه جزئيات فكس ، تلفن، پست الكترونيك ، آدرس و ساير
اطلاعات مربوطه
.٢امكان ثبت اطلاعات پايه اعم از ثبت شركتها
. ثبت اسامي نمايندگيها و ثبت اسامي
كشتيرانيها ، خطوط هوايي و ساير اطلاعات
.٣امكان ثبت اطلاعات كاميون ، كانتينر و بار هوايي شامل شماره، نوع، وزن و تمامي فيلدهاي
اطلاعاتي مورد استفاده
.٤قابليت محاسبه نرخ توقف كانتينرها نسبت به تغييرات نرخ هر سال
.٥امكان ثبت بارنامه هاي وارداتي و صادراتي با تمام جزئيات
.٦امكان ثبت سفر و مانيفست هاي وارداتي براي كاميون و كانتينر و بارهاي هوايي
.٧امكان درج مبالغ پسكرايه و ساير هزينه ها بازاء هر بار
.٨قابليت گزارش گيري اعلاميه حمل ورود به مرز و تخليه و ترانزيت شدن بار بازاء هر بار
.٩قابليت ثبت قبض انبار و گرفتن رسيد وجه دريافتي و امكان نگهداري هر قبض عدم تحويل
به مشتري
.١٠امكان ثبت بن هاي ترانزيت براي هر بار در كاميون و كل بار كانتينر
.١١امكان ثبت راهنامه و اعلام خسارت براي هر بار
.١٢امكان ثبت هزينه هاي پرداختي و دريافتي براي هر بار و يا يك كانتينر يا كاميون و ثبت
مبالغ دريافتي به صورت چك يا نقد و ثبت اطلاعات مربوط به چك

.١٣امكان گزارش گيري بر حسب صاحبان كا لا و شماره بارنامه، شماره كانتينر ، شماره
كاميون ، شماره قبض و انبار و شركت حمل و نقل
.١٤امكان گرفتن يك گزارش واحد براي چند محموله داخل يك كاميون ، كانتينر يا بار هوايي
.١٥امكان گرفتن گزارش بر اساس كانتينرها و كاميون و بارنامه
.١٦امكان گرفتن گزارش بن هاي ترانزيت براي انجمن شركتهاي حمل و نقل
.١٧امكان گرفتن گزارش مبالغ دريافتي هزينه هاي خدمات جانبي توسط صندوق به تفكيك
تاريخ
.١٨قابليت محاسبه مبلغ خدمات جانبي هزينه تخليه و بار گيري
.١٩امكان ايجاد نرخ هاي ارز
.٢٠امكان ايجاد بازارياب ها
.٢١امكان تعريف تاريخ آغاز و پايان وكالتنامه نمايندگان
.٢٢امكان تعريف بازارياب ها بازاء هر مانيفست
.٢٣كنترل نمايندگان در حيطه بازه تاريخي وكالتنامه
.٢٤اتوماتيك بودن انتخاب و درج نماينده بر اساس مبادي ورودي در مانيفست
.٢٥دسته بندي انواع حمل بر اساس زميني، دريايي و هوايي
.٢٦ايجاد عمليات حمل ترانزيت بر اساس سه حالت زميني، دريايي و هوايي
.٢٧امكان تعريف و ثبت صورتحساب شركتها با دسترسي از بخش مانيفست و همچنين بصورت
عمومي از بخش گزارشات به همراه چاپ
.٢٨امكان كنترل وضعيت هاي مختلف مراحل انجام كار از ابتداي مانيفست تا انتهاي صدور
هزينه ها و دريافت قبض انبار بهمراه كنترل هاي مربوطه )درحال انجام، موقت، قطعي، ابطال(
.٢٩امكان كنترل كمرگ و نماينده گمرك در مانيفست
.٣٠امكان ثبت هزينه ها در مانيفست بصورت كلي بازاء همه بارنامه هاي مرتبط
.٣١امكان درج سريال مالي سند هزينه بصورت اتوماتيك و دستي
.٣٢امكان تعريف چهار گزارش اصلي با سربرگ و نشاني شركت در دو نوبت با توجه به تغيير
نشاني شركت )گزارش حمل، ورود به مرز، تخليه، ترانزيت(
.٣٣امكان تغيير وضعيت سند با كنترل هوشمند توسط سيستم

.٣٤امكان تعريف مبلغ ارزي و كنترل نرخ ارز به ريال بر اساس جدول ارزي و اعمال آن در سند
هزينه ها
.٣٥امكان تعريف ثبت هوشمند توضيحات مربوط به بار در سند هزينه بصورت اتوماتيك و دستي
.٣٦امكان تعريف سند دستور پرداخت با قابليت چاپ در چهارنسخه )مشتري، مالي، ترافيك،
بازارياب(
.٣٧امكان ثبت اتوماتيك رسيدهاي چاپ شده با قابليت كنترل ثبت دريافت
.٣٨امكان كنترل بازاء آيتم از هزينه ها قبل از چاپ سند مالي
.٣٩امكان فرم چاپي صورتحساب كالا و خدمات بر اساس فرمت خاص به همراه شماره سريال و
وضعيت سند
.٤٠امكان تعريف سه آيتم )قيمت نهايي، شماره سفر، شماره پوزيسيون( در گزارش تركيبي جهت
جستجو و رديابي عمليات
.٤١امكان گزارش كاميون هاي در حال حمل با امكان ارسال گزارش بصورت ايميل به نماينده
گمرگ مربوطه
.٤٢امكان گزارش آماري صورتحساب شركتها با قابليت نمايش مشخصات سفر و مبالغ بصورت
سرجمع براساس هر بارنامه
.٤٣امكان تعريف تنظيمات هزينه ها براي درج اتوماتيك هزينه هاي ثابت با مقادير ريالي پيش
فرض
.٤٤امكان تعريف تنظيمات خاص بار هوايي با امكان تعريف محاسبه بر اساس وزن و مبلغ
.٤٥امكان گزارش گيري بر اساس پسكرايه هاي درياقتي به تفكيك تاريخ
.٤٦امكان گزارشگيري قبض انبار هاي تحويل داده نشده
.٤٧امكان ارسال اسناد به طرف حساب ها بصورت فكس
.٤٨امكان تعريف كاربران مختلف و تعيين حقوق دسترسي و گزارش عملكرد از فعاليت هاي
هر كاربر
.٤٩امكان ارسال اطلاعات در هر قسمت به اكسل
.٥٠امكان استفاده در محيط شبكه
.٥١امكان استفاده بدون محدوديت تعداد كاربر و تعداد كامپيوتر
.٥٢امكان ارسال اسناد به طرف حساب ها بصورت ايميل
.٥٣امكان آرشيو و ذخيره سازي مدارك و مستندات بصورت كاملا مكانيزه
) بايگاني الكترونيكي(
.٥٤امكان قراردادن سربرگ شركت در گزارشات
.٥٥امكان استفاده از طريق اتصال به محيط اينترنت با انجام تنظيمات و استفاده از نسخه
مربوطه
) برآورد هزينه جداگانه(
.٥٦امكان پشتيباني بصورت ريموت ) ارتباط از راه دور( )برآورد هزينه جداگانه(
.٥٧امكان افزايش گزارشات درخواستي جديد در صورت نياز كاربر) برآورد هزينه جداگانه(

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مديريت حمل و نقل”